voorwaarden

Ondernemingsgegevens

MVS Bilzen
O.L.Vrouwestraat 16.             3740  Bilzen
BE.0707.366.164.
089/50.14.40
fashion@moviesbilzen.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MVS Bilzen , met maatschappelijke zetel te O.L.Vrouwestraat 16 3740 Bilzen BTW BE.0707.366.164 , (hierna MVS Bilzen  genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om kleding/schoenen/accessoires online te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”)zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MVS Bilzen  houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MVS Bilzen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MVS Bilzen  niet.

MVS Bilzen  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MVS Bilzen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact met ons op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MVS Bilzen. Gelieve er rekening mee te houden dat we seizoensgebonden modeartikelen verkopen met een beperkte voorraad per maat aangezien we maar 1 verkooppunt hebben.

MVS Bilzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen.reservaties

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd en verzonden en betaald heeft. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van MVS Bilzen. De artikelen worden bij de klant geleverd op de opgegeven leverplaats.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart maestro

. via Paypal

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

levering gebeurd via BPOST, verzending kost €5. U kan steeds de trackingcode opvragen bij MVS Bilzen om op de hoogte te blijven waar uw pakket zich bevindt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan MVS Bilzen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MVS Bilzen was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MVS Bilzen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MVS Bilzen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Privacy

MVS Bilzen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MVS Bilzen heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacy recht of enig ander recht. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen.

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MVS Bilzen  om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MVS Bilzen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MVS Bilzen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 2 weken ) na ontvangst van de bestelling. MOVIES Bilzen houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar fashion@moviesbilzen.be

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de koper als consument (zoals bepaald in artikel 3) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om MOVIES Bilzen eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet. (fashion@moviesbilzen.be)De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bv. 2 werkdagen).

Artikel  13  Klachten behandeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de geleverde artikelen moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MVS Bilzen.

Ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr